Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

×


Ile zarabia logistyk – zarobki logistyka i sposób ich zwiększenia

W tym arty­kule poka­żemy ile zara­bia logi­styk oraz jak może on zwięk­szyć swoje wyna­gro­dze­nie. Doświad­czony logi­styk zarobki może mieć przy­zwo­ite, jed­nak mimo to do Pro­jektu „Przy­szły Pro­gra­mi­sta” zgła­szają się osoby po logi­styce, które chcą zmie­nić branżę lub nauczyć się pro­gra­mo­wa­nia, żeby wyko­rzy­stać tę umie­jęt­ność w swo­jej pracy.

ile zarabia logistyk

Logi­styk- zarobki

Na poniż­szej gra­fice zostały przed­sta­wione zarobki logi­sty­ków według por­talu Wyna­gro­dze­nia.pl. Mediana, czyli war­tość środ­kowa wyna­gro­dzeń to 4236 zł brutto.

logistyka zarobki

Co wpływa na zarobki logi­styka?

Do czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na to ile zara­biają logi­stycy (wg Wyna­gro­dze­nia.pl) zali­czają się:

  • wykształ­ce­nie – absol­went okre­ślo­nych kie­run­ków lub stu­dent w trak­cie nauki,
  • region zatrud­nie­nia – kwe­stia pracy w małej lub dużej miej­sco­wo­ści,
  • kapi­tał firmy – od budżetu firmy zależna jest wyso­kość wyna­gro­dze­nia jej pra­cow­ni­ków,
  • staż pracy – więk­sze doświad­cze­nie pra­cow­nika ozna­cza wyż­sze wyna­gro­dze­nie,
    wiel­kość firmy, w któ­rej logi­styk jest zatrud­niony.

Jaki jest spo­sób na zwięk­szenie zarob­ków logistyka?

Na rynku pracy wystę­pują zawody, na które jest mniej­sze lub więk­sze zapo­trze­bo­wa­nie. Jedne z nich są płatne lepiej, a inne nieco gorzej. Zawód pro­gra­mi­sty jest dobrze płat­nym zawo­dem, na któ­rego jest ogromny popyt. Posia­da­nie dodat­ko­wego zawodu pozwala na to, aby logi­styk zarobki mógł zwięk­szyć. W dodatku mając drugi zawód ma on więk­sze szanse na zna­le­zie­nie pracy. Porów­nu­jąc ile zara­bia logi­styk, a ile pro­gra­mi­sta docho­dzi się do wnio­sku, że praca w branży pro­gra­mi­stycznej bar­dziej się opłaca. Per­spek­tywa otrzy­my­wa­nia wyż­szego wyna­gro­dze­nia oraz zapo­trze­bo­wa­nie na rynku pracy na pro­gra­mi­stów najbar­dziej moty­wuje logi­styków do nauki nowego zawodu. Spo­so­bem na zwięk­szenie ich zarob­ków jest, więc praca jako pro­gra­mi­sta lub wyko­rzy­sta­nie umie­jęt­no­ści pro­gra­mo­wa­nia w swo­jej dotych­cza­so­wej pracy.

Logi­sty­ków do pod­ję­cia nauki pro­gra­mo­wa­nia moty­wują:

Pre­stiż zawodu pro­gra­mi­sty– kan­dy­daci do Pro­jektu Przy­szlyPro­gra­mi­sta. pl uwa­żają, że pro­gra­mi­sta jest zawo­dem przy­szło­ści dają­cym więk­sze per­spek­tywy roz­woju zawo­do­wego niż praca w logi­styce. Wie­dzą, że dzięki byciu pro­gra­mi­stą mogą mieć dobrą pracę, dzięki któ­rej zapew­nią sobie godne zarobki oraz będą mogli stale roz­wi­jać swoje kwa­li­fi­ka­cje. Zazna­czają też, że dzięki wyso­kim zarob­kom można zapew­nić bez­pie­czeń­stwo ich rodzi­nom.

Wyzwa­nia– per­spek­tywa cią­głej nauki, koniecz­ność roz­wią­zy­wa­nia logicz­nych pro­ble­mów oraz moż­li­wość wdra­ża­nia autor­skich roz­wią­zań deter­mi­nuje logi­styków do nauki pro­gra­mo­wa­nia.

Szansa na dobrą zmianę– zda­rza się, że naukę pro­gra­mo­wa­nia roz­po­czy­nają logi­stycy, któ­rych nie satys­fak­cjo­nuje dotych­cza­sowa praca w biu­rze. Per­spek­tywa sta­nia się pro­gra­mi­stą, dzięki prak­tycz­nej nauce pro­gra­mo­wa­nia jest dla nich oka­zją do doko­na­nia dobrej zmiany.

Szybka droga do wyso­kich zarob­ków– nie­któ­rzy kan­dy­daci do Pro­jektu pra­cu­jący w fir­mach logi­stycz­nych uwa­żają, że muszą długo pra­co­wać w jed­nej fir­mie, aby otrzy­mać podwyżkę. Według nich zarobki logi­styka nie są zado­wa­la­jące. Per­spek­tywa dłu­giej ścieżki kariery celem uzy­ska­nia satys­fak­cjo­nu­ją­cego wyna­gro­dze­nia nie każ­demu z nich odpo­wiada. Szansę dla sie­bie upa­trują w branży pro­gra­mi­stycznej, w któ­rej wej­ście na najwyż­sze szcze­ble roz­woju zawo­do­wego potrafi zająć tylko pięć lat. Jeśli pro­gra­mi­sta roz­po­czy­nający karierę ma pre­dys­po­zy­cje do wyko­ny­wa­nia tego zawodu i jest sil­nie zmo­ty­wo­wany do nauki, to w ciągu pię­ciu lat jest w sta­nie osią­gnąć sta­no­wi­sko Senior Deve­lo­pera i zarobki w oko­li­cach 9 000 zł. Sytu­acja ta jest nie do pomy­śle­nia w innych bran­żach. Przy­kła­dowo leka­rze docho­dzą do naj­wyż­szych sta­no­wisk i gór­nych zarob­ków dopiero po kil­ku­na­stu latach pracy. Zja­wi­sko to jest pew­nym feno­me­nem branży IT.

Twór­cze zaję­cie– praca jako pro­gra­mi­sta umoż­li­wia twór­cze zaan­ga­żo­wa­nie się, dzięki two­rze­niu autor­skich pro­gra­mów.

Kon­ku­ren­cyj­ność na rynku pracy– obec­nie umie­jęt­ność pro­gra­mo­wa­nia jest bar­dzo ważna na rynku pracy. Dla­tego kan­dy­daci chcąc wyróż­nić się spo­śród innych decy­dują się zostać pro­gra­mi­stami. Uwa­żają, że jeśli osią­gną swój cel roz­wi­nie to ich moż­li­wo­ści zawo­dowe.

Two­rze­nie roz­wią­zań przy­dat­nych w codzien­nym życiu– duża ilość osób bio­rąca udział w rekru­ta­cji do Pro­jektu „Przy­szły Pro­gra­mi­sta” mówi, że chcia­łoby stwo­rzyć coś, co będzie miało war­tość i pomoże innym ludziom. Zależy im, aby efekty ich pracy zostały doce­nione przez osoby, które będą z nich korzy­stać.

Opty­ma­li­zo­wa­nie pro­gra­mów– zda­rza się, że kan­dy­daci do Pro­jektu pra­cu­jący w branży logi­stycz­nej dostrze­gają moż­li­wość ulep­sze­nia swo­jej pracy. Mają wiele pomy­słów jak popra­wić i uspraw­nić pro­gramy, na któ­rych pra­cują. Nie potra­fią tylko prze­ło­żyć swo­ich ini­cja­tyw na język pro­gra­mi­styczny. Wła­śnie ten fakt deter­mi­nuje ich do wzię­cia udziału w szko­le­niu.

Moż­li­wość pracy zdal­nej– ewen­tu­alna praca w domu jest atrak­cyjna dla czę­ści kan­dy­da­tów. Według nich praca w miej­scu zamiesz­ka­nia pozwala na spę­dza­nie więk­szej ilo­ści czasu z rodziną. Podoba im się także per­spek­tywa samo­dziel­nego orga­ni­zo­wa­nia czasu pracy.

Wol­ność ubioru w pracy– część kan­dy­da­tów do Pro­jektu wska­zuje na fakt, że w branży pro­gra­mi­stycznej nie obo­wią­zuje dress code. Wie­dzą, że pro­gra­mi­ści mogą pozwo­lić sobie na nie­for­malny strój. Uwa­żają, że jest to jedna z zalet bycia pro­gra­mi­stą, ponie­waż dzięki temu panuje luź­niej­sza atmos­fera w pracy.

Zarobki logi­styka, a zarobki pro­gra­mi­sty

W celu prze­ko­na­nia się ile zara­biają logi­stycy w sto­sunku do pro­gra­mi­stów i czy rze­czy­wi­ście kwoty te znacz­nie się róż­nią, poni­żej poka­zu­jemy porów­na­nie ich wyna­gro­dzeń według por­talu Wyna­gro­dze­nia.pl

Może wyda­wać się, że pro­gra­mo­wa­nie ma nie­wiele wspól­nego z logi­styką. Jed­nak, gdyby przyj­rzeć się logi­styce nieco bli­żej, oka­zuje się, że stu­dio­wa­nie tego kie­runku pomaga kształ­to­wać umie­jęt­no­ści mogące przy­dać się pro­gra­mi­ście. Ukoń­cze­nie stu­diów logi­stycz­nych wymaga dużo pracy oraz posia­da­nia odpo­wied­nich cech. Osoby po logi­styce bio­rące udział w rekru­ta­cji do Pro­jektu „Przy­szły Pro­gra­mi­sta”, nie­raz zasta­na­wiają się, czy są odpo­wied­nimi kan­dy­da­tami, aby zostać pro­gra­mi­stami. Dzięki swoim stu­diom (przedmio­tom takim jak: pla­no­wa­nie, pro­jek­to­wa­nie i bada­nie efek­tyw­no­ści pro­ce­sów logi­stycz­nych, zarzą­dza­nie pro­jek­tami i pro­ce­sami) zdo­by­wają umie­jęt­no­ści, które pozwa­lają im na efek­tywną naukę pro­gra­mo­wa­nia. Pod­czas stu­diów logi­stycz­nych uczą się rów­nież mate­ma­tyki i sta­ty­styki – co pomaga im tre­no­wać logiczne myśle­nie, które w zawo­dzie pro­gra­mi­sty jest bar­dzo ważne. Pod­su­mo­wu­jąc, stu­dio­wa­nie logi­styki dobrze przy­go­to­wuje do nauki pro­gra­mo­wa­nia. Dzięki temu logi­stycy mogą nie tylko cał­ko­wi­cie się prze­bran­żo­wić i zostać pro­gra­mi­stami, ale także nauczyć się go, aby następ­nie wyko­rzy­stać tę umie­jęt­ność w swo­jej dotych­cza­so­wej pracy.

zarobki logistyk

Co logi­styk mówi o nauce pro­gra­mo­wa­nia?

Jed­nym z logi­styków, który wziął udział w Pro­jek­cie ”Przy­szły Pro­gra­mi­sta” jest Oskar Bia­łek, inży­nier logi­styki przed­się­biorstw. Dzięki udzia­łowi w szko­le­niu stał się pro­gra­mi­stą. Po ukoń­cze­niu szko­le­nia otrzy­mał pracę jako Junior SQL Deve­lo­per, a kon­kret­nie jako Młod­szy Inży­nier ds. Wspar­cia Opro­gra­mo­wa­nia. Oskar o tym szko­le­niu napi­sał m.in.:

„(…) W Pro­jek­cie nie sta­wia się na naukę wszyst­kich zagad­nień na pamięć, az mate­ria­łem nie działa się „na wariata”. Wszystko jest poukła­dane, każdy kolejny etap i prze­ka­zy­waną w nim wie­dzę przy­swa­jasz w tem­pie naj­od­po­wied­niej­szym dla Cie­bie. Pro­jekt nie ma cha­rak­teru typo­wej szkoły pro­gra­mo­wa­nia – gdzie w ciągu 8-mio godzin­nego dnia „pracy” masz szansę nauczyć się (tylko bądź aż) tyle, co reszta grupy. Tu wie­dzę przy­swa­jasz samemu, wtedy i w takich por­cjach, jakie są dla Cie­bie w danym momen­cie naj­wy­god­niej­sze. (…)”

Oskar udo­wad­nia, że moż­liwa jest jed­no­cze­sna praca w logi­styce oraz nauka pro­gra­mo­wa­nia. W cza­sie udziału w szko­le­niu pra­co­wał jako Koor­dy­na­tor ds. Logi­styki. Pełna wypo­wiedź Oskara oraz wię­cej infor­ma­cji na jego temat znaj­duje się na stwo­rzo­nej przez niego stro­nie: Oska­rBia­lek.it

Porady na temat nauki pro­gra­mo­wa­nia, godze­nia jej z róż­nymi obo­wiąz­kami (pracą, stu­diami, obo­wiąz­kami rodzin­nymi – życiem pry­wat­nym) oraz opi­nie uczest­ni­ków Pro­jektu, znaj­dziesz na stro­nie, gdzie są zebrane ich wypo­wie­dzi:PrzyszlyProgramista.pl/opinie

Dołącz i Ty do fascynującego świata IT!

Spodobał Ci się powyższy artykuł? Chciałbyś zostać programistą i dołączyć do branży IT? Jesteś inżynierem lub absolwentem studiów ścisłych? Jeśli odpowiedziałeś 3xTAK, to możesz wziąć udział w rekrutacji do Projektu „Przyszły Programista”!

Jeśli przejdziesz wymagającą rekrutację, a następnie ambitne szkolenie, to droga do świata IT stanie przed Tobą otworem!

Wejdź teraz na stronę https://rekrutacja.przyszlyprogramista.pl a następnie wyślij swoje CV na dole strony w formularzu i przekonaj się czy nadajesz się na programistę!

Satysfakcjonujących Wyzwań!
Artur Nowakowski z Zespołem Projektu „Przyszły Programista”

P.S.
Jeśli natomiast chcesz sprawdzić jak dobrym programistą mógłbyś być, to przejdź na stronę: raport.przyszlyprogramista.pl i pobierz darmowy raport, który dla Ciebie przygotowałem.
Sprawdź – Jak dobrym programistą mógłbyś być!